H ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν πολλούς τομείς προτεραιότητας, αναφέρει ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) σε έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα (Going for Growth 2021), ωστόσο τονίζει πως η πανδημία καθιστά επείγουσα την ενίσχυση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας.

«Η κρίση της COVID-19 οδήγησε την Ελλάδα να ενισχύσει τη δυναμικότητα όλων των τομέων του συστήματος υγείας, στο οποίο είχαν γίνει λίγες επενδύσεις την περασμένη δεκαετία. Η κυβέρνηση μεταρρυθμίζει το πλαίσιο δημόσιων προμηθειών και τον σχεδιασμό και υλοποίηση των δημόσιων επενδύσεων», σημειώνει ο Οργανισμός, προσθέτοντας: «Ωστόσο, σε πολλούς τομείς, η πολυπλοκότητα πολλών μεταρρυθμίσεων, οι περιορισμοί στις δυνατότητες του προσωπικού, η διστακτικότητα στην αξιολόγηση και ανταμοιβή της απόδοσης και οι περιορισμοί που επιβάλλονται για τον περιορισμό της πανδημίας έχουν επιβραδύνει την πρόοδο».

Η κρίση του κορωνοϊού εντείνει τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάγκης να αντιμετωπισθεί η μακροχρόνια πρόκληση αναφορικά με την ενίσχυση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας για τη διαφοροποίηση της οικονομίας και τη βελτίωση των θέσεων εργασίας. «Παρά τη σταθερή πρόοδο στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, όπως την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η γραφειοκρατία, χαμηλής ποιότητας ρυθμίσεις και ένα αργό σύστημα απονομής δικαιοσύνης επιδρούν αρνητικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε συνδυασμό με σημαντικά κενά στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, οι παραπάνω παράγοντες περιορίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και αποθαρρύνουν την καινοτομία και τις επενδύσεις, οι οποίες θα είναι αναγκαίες για την ανάκαμψη από την πανδημία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέρει η έκθεση.

Η ενίσχυση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης είναι ουσιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση τόσο της κρίσης του κορωνοϊού όσο και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων. «Οι κυβερνητικές προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και την ταχύτητα των απαντήσεων δείχνουν τα οφέλη τους και πρέπει να συνεχίσουν. Η κωδικοποίηση των υφιστάμενων νόμων και ρυθμίσεων, η περισσότερη εκπαίδευση του προσωπικού και των δικαστών και η ενθάρρυνση της εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών θα βελτίωνε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα οικοδομούσε εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς και θα ενθάρρυνε τις επενδύσεις».
Συνεχίζοντας, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι «αν και επιταχύνθηκε η πρόοδος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), αυτά παραμένουν υψηλά και, με τις αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις, περιορίζουν τα κεφάλαια και την κερδοφορία των τραπεζών και την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν τα κεφάλαια κίνησης ή τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Το πτωχευτικό σύστημα είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένο, καταλήγοντας σε έναν μεγάλο αριθμό στρατηγικών κακοπληρωτών και επιβραδύνοντας την εκκαθάριση των NPLs».

Αναφερόμενος στο σχέδιο «Ηρακλής» για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών, η έκθεση αναφέρει ότι βοηθά τις τράπεζες να ξεφορτωθούν μεγάλο μέρος από τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα των τραπεζικών κεφαλαίων.

Για τις δημόσιες επενδύσεις, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια ήταν χαμηλότερες από ότι είχε προϋπολογισθεί, ενώ προσθέτει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και η ταχύτητα υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα του Ταμείου Ανάπτυξης και να διπλασιάσει τις επενδύσεις, όπως σχεδιάζεται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο ΟΟΣΑ στην ενίσχυση των ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και στον εκσυγχρονισμό και τη διοίκηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.

Αναλυτικά οι 20 μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ:

Επιτάχυνση κωδικοποίησης νόμων και κανονισμών στη δικαιοσύνη.
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης μέσω περισσότερης εκπαίδευσης του προσωπικού και μέτρησης των επιδόσεων των δικαστηρίων.
Συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.
Καλύτερη επικοινωνία της διαθεσιμότητας και των πλεονεκτημάτων των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφωνιών.
Επείγουσα υλοποίηση στρατηγικής για την αντιμετώπιση του αναβαλλόμενου φόρου και των κόκκινων δανείων που θα απομείνουν μετά τον Ηρακλή.
Εφαρμογή ενιαίου πτωχευτικού πλαισίου και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των πιστωτών και των δανειστών καθώς και γρηγορότερη επιβολή των εγγυήσεων.
Ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων για να στηριχθεί η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στις δημόσιες μεταφορές, την καινοτομία και τη διαχείριση απορριμμάτων.
Εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες πληρωμών συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού επιπέδου, για να στηριχθεί η ταχύτερη υλοποίηση.
Πρόσληψη πιο εξειδικευμένων συμβούλων και χρήση εργαλείων δημιουργίας προφίλ στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.
Ανάπτυξη συστήματος voucher που επιτρέπει σε όσους αναζητούν εργασία να επιλέξουν τον ενδιάμεσο που προτιμούν, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα.
Ενθάρρυνση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν μαθήματα προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές ανάγκες και τις πρακτικές συνθήκες των ώριμης ηλικίας φοιτητών.
Βελτίωση της εκτίμησης και πιστοποίησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ενηλίκων.
Η ενίσχυση των ενεργών προγραμμάτων απασχόλησης, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση θα βοηθούσαν όσους αναζητούν εργασία να βρουν τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μετά την κρίση του κορωνοϊού.
Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με δεδομένες τις αλλαγές της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού.
Στην εκπαίδευση συστήνει πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαια για τους καθηγητές που να επιβραβεύουν τις αποδόσεις, χωρίς την ανελαστικότητα των σημερινών μόνιμων συμβάσεων.
Πλήρης εφαρμογή του υποχρεωτικού παιδικού σταθμού για τα 4χρονα και διεύρυνση της πρόσβασης των μικρότερων παιδιών στην πρώιμη εκπαίδευση και φροντίδα.
Μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αύξηση των μεταβιβάσεων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και θέσπιση επιδομάτων για τους χαμηλόμισθους.
Αύξηση του παράγοντα αντιστοίχησης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τα παιδιά.
Διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα εργασίας και αποδέχονται θέσεις.
Ενίσχυση των πολιτικών για τη στήριξη των οικογενειών, με προτεραιότητα στη διευρυμένη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για παιδιά και ηλικιωμένους.
Ανάπτυξη στήριξης στο σπίτι για τους ηλικιωμένους.

 

Πηγή: Ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η Ελλάδα μετά την πανδημία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ